Virtual Data Room

strefa klienta

Umów sesję
MASZ PYTANIE ?
Kinga Kocjan
e-mail:kinga.kocjan@atfc.pl
mobile:+48 728 37 52 27
Zobacz również

Zaloguj się do VDR


WERYFIKACJA
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)


Dalsze procedowanie z ATF Consulting Sp. z o.o. w tym w szczególności korzystanie z Treści wyszczególnionych w niniejszej nocie prawnej o wyłączeniu odpowiedzialność (Disclaimer) oraz oświadczeniu o zachowaniu poufności (NDA_1) traktowane jest jako pełna akceptacja treści powyższych dokumentów. Poprzez kliknięcie / zaznaczenie „Akceptuj” Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszej nocie prawnej o wyłączeniu odpowiedzialności i oświadczeniu o zachowaniu poufności. Użytkownik wyrażający chęć dalszego procedowania poprzez kliknięcie / zaznaczenie „Akceptuj” wyraża ponadto zgodę na traktowanie go jako podmiotu działającego profesjonalnie oraz posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Jednocześnie do korzystania z Treści przez Użytkownika Korporacyjnego konieczne jest zawarcie (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) pomiędzy ATF Consulting Sp. z o.o., a Użytkownikiem Korporacyjnym umowy o zachowaniu poufności (NDA_2), której wzór można pobrać w sekcji download

Niezależnie od powyższego, każdy Użytkownik ma możliwość indywidualnych negocjacji zakresu noty prawnej o wyłączeniu odpowiedzialności oraz treści oświadczenia / umowy o zachowaniu poufności. W przypadku indywidualnych negocjacji Użytkownika obowiązuje treść wynegocjowanych postanowień.


Nota prawna o wyłaczeniu odpowiedzialności (disclaimer)

Użytkownik indywidualny i Użytkownik korporacyjny

 1. Wszelkie dokumenty, materiały, dane, informacje oraz opinie (zwane łącznie „Treściami”) prezentowane, przekazywane lub udostępniane przez spółkę ATF Consulting Sp. z o.o., jej Zarząd, pracowników lub podmioty działające na zlecenie spółki lub związane z nią umową cywilnoprawną, w tym doradców spółki (zwani łącznie „ATFC”), zawarte w niniejszym serwisie dystrybucyjnym, jeżeli nie zawierają indywidualnych zapisów wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność, domyślnie objęte są poniższą notą prawną o wyłączeniu odpowiedzialności.

 2. Treści prezentowane, przekazywane lub udostępniane przez ATFC, jeżeli nie zostało to określone inaczej w indywidualnej umowie zawartej między ATF Consulting Sp. z o.o., a adresatem Treści zawartych w niniejszym serwisie dystrybucyjnym (zwany „Użytkownikiem”) w formie pisemnej pod rygorem nieważności, mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 3. Treści prezentowane, przekazywane lub udostępniane przez ATFC nie stanowią rekomendacji do podejmowania decyzji formalno-prawnych, strategicznych, operacyjnych, biznesowych, inwestycyjnych, finansowych ani żadnych innych. ATFC nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne skutki wykorzystania prezentowanych, przekazanych lub udostępnionych Treści oraz za potencjalne następstwa decyzji podjętych po ich analizie, z ich wykorzystaniem lub na ich podstawie.

 4. ATFC mimo dołożenia należytej staranności nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, dokładność i poprawność prezentowanych, przekazywanych lub udostępnianych Treści oraz założeń w nich ujętych. W szczególności dotyczy to zawartych w Treściach informacji na temat przyszłych działań oraz wyników osiąganych przez jakiekolwiek podmioty. ATFC zastrzega, że nie ma gwarancji, iż opisane przyszłe zdarzenia będą miały faktycznie miejsce, a prognozy zostaną osiągnięte, w szczególności na skutek możliwości wystąpienia czynników zewnętrznych, niezależnych od ATFC lub podmiotów których Treści te dotyczą, w tym w szczególności określonych ryzyk i zmiennych jak ogólna koniunktura, trendy, zdarzenia nadzwyczajne.

 5. ATFC zastrzega, że prezentowane, przekazywane lub udostępniane Treści mogą zawierać elementy chronione majątkowymi lub osobistymi prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami sui generis do baz danych, prawami własności przemysłowej, know-how lub innymi prawami własności intelektualnej przysługującymi ATF Consulting Sp. z o.o. lub osobom / podmiotom trzecim. Użytkownik zobowiązuje się do respektowania tych praw własności intelektualnej. Prezentowanie, przekazanie lub udostępnianie przez ATFC jakichkolwiek Treści nie może być interpretowane jako przeniesienie tych praw lub udzielenie prawa do korzystania z nich w jakimkolwiek zakresie, w tym także poprzez udzielenie licencji.

 6. Prezentowanie, przekazanie lub udostępnianie przez ATFC jakichkolwiek Treści nie może być interpretowane jako zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania przez ATF Consulting Sp. z o.o., ani osoby / podmioty działające na jej zlecenie lub we współpracy z nią.

 7. Treści prezentowane, przekazywane lub udostępniane przez ATFC są domyślnie opatrzone klauzulą poufności oraz wymagają akceptacji oświadczenia o zachowaniu poufności. Oznacza to, iż zakazane jest ujawnianie Treści osobom / podmiotom trzecim, w tym rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie ich w innym celu niż ten w jakim zostały przez ATFC zaprezentowane, przekazane lub udostępnione, bez uprzedniej zgody ATFC wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Oświadczenie o zachowaniu poufności (NDA_1)

Użytkownik indywidualny i Użytkownik korporacyjny

 1. Wszelkie dokumenty, materiały, dane, informacje oraz opinie (zwane łącznie „Treściami”) prezentowane, przekazywane lub udostępniane przez spółkę ATF Consulting Sp. z o.o., jej Zarząd, pracowników lub podmioty działające na zlecenie spółki lub związane z nią umową cywilnoprawną, w tym doradców spółki (zwani łącznie „ATFC”), zawarte w niniejszym serwisie dystrybucyjnym, jeżeli nie zawierają indywidualnych zapisów wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność, domyślnie objęte są poniższą notą prawną o wyłączeniu odpowiedzialności.

 2. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte w związku ze zgłoszeniem przez Użytkownika wniosku skierowanego do ATF Consulting Sp. z o.o. o zaprezentowanie, przekazanie lub udostępnienie dokumentów, materiałów, danych, informacji lub opinii (zwane łącznie „Treściami”) w szczególności zawartych w zamkniętych sekcjach prowadzonego przez spółkę Serwisu, w tym zlokalizowanych w VDR (Virtual Data Room) lub ujawniane indywidualnie Użytkownikowi na bazie innych kanałów dystrybucji.

 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w związku z dalszym procedowaniem może mieć dostęp do zastrzeżonych i poufnych Treści stanowiących tajemnicę ATF Consulting Sp. z o.o. oraz innych newralgicznych dokumentów, materiałów, danych, informacji lub opinii stanowiących tajemnicę osób / podmiotów trzecich. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że wszelkie, prezentowane, przekazywane lub udostępniane mu Treści stanowią tajemnicę handlową i jakiekolwiek ich bezprawne użycie lub ujawnienie może wyrządzić znaczącą szkodę ekonomiczną ATF Consulting Sp. z o.o. lub osobom / podmiotom trzecim.

 4. Z zastrzeżeniem pkt. 5 na potrzeby niniejszego oświadczenia, wyrażenie „Informacja Poufna” będzie obejmowało znaczeniem Treści o jakimkolwiek charakterze, prezentowane, przekazywane lub udostępniane (pisemnie, drogą elektroniczną lub w formie przekazu ustnego) Użytkownikowi przez ATF Consulting Sp. z o.o., jej Zarząd, pracowników lub podmioty działające na zlecenie spółki lub związane z nią umową cywilnoprawną, w tym doradców spółki (zwani łącznie „ATFC”).

 5. Wyrażenie Informacja Poufna nie będzie oznaczało Treści, które:
  • zostają zaprezentowane, przekazane lub udostępniona Użytkownikowi z zastrzeżeniem, że nie stanowią one Informacji Poufnej albo Użytkownik uzyska je ze źródła innego niż ATFC;
  • są informacjami dostępnymi publicznie w chwili ujawnienia albo później stają się informacjami dostępnymi publicznie inaczej niż w wyniku naruszenia warunków niniejszego oświadczenia, przepisów prawa lub są ujawnione w jawnych rejestrach, księgach i ewidencjach.

 6. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego oświadczenia o zachowaniu poufności, w tym do nie ujawniania Informacji Poufnych osobom / podmiotom trzecim z tym zastrzeżeniem, że:
  • można ujawnić daną Informację Poufną jeżeli ATFC udzieli pisemnej zgody na jej ujawnienie;
  • można ujawnić daną Informację Poufną, jeżeli obowiązek jej ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej.

 7. Użytkownik niniejszym zobowiązuje się wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w celach w jakich ATFC prezentowało, przekazywało lub udostępniało Treści.