REGULAMIN

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem i Operatorem niniejszego serwisu internetowego („Serwis”) jest ATFC Centrum Psychoterapii Kinga Kocjan, z siedzibą w: 32-332 Bukowno, ul. Wodąca 142a, NIP: 6372078148, REGON: 365768161 („Operator Serwisu”).
 2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Serwisu, w tym treści, produktów oraz usług (on-line i stacjonarnych) oferowanych przez Operatora Serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących treści niniejszych regulacji prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: office@centrumpsychoterapii.eu.
 3. W niniejszym Regulaminie zostały określone bazowe rodzaje produktów i usług  oraz zakresy i warunki ich świadczenia, a także zasady zawierania umów bazowych. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie tylko jeżeli świadczenie danej usługi lub sprzedaż produktu nie zostało poprzedzone podpisaniem indywidualnej umowy z Klientem (wówczas pierwszeństwo mają zapisy Umowy Indywidualnej).
 4. Klienci Serwisu zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego, powszechnie przyjętych norm społecznych oraz poszanowania dobrego imienia i interesów prawnych Operatora Serwisu i innych użytkowników. W szczególności zakazane są wszelkie działania skutkujące naruszeniem praw autorskich do treści zamieszczonych w Serwisie oraz dostępnych za jego pośrednictwem.
 5. Wszelkie poglądy, opinie i oceny zamieszczone w Serwisie są wyłącznie opiniami ich autorów. Wszelkie publikowane treści nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa, ani nie stanowią wykładni obowiązujących regulacji oraz nie zawierają wyczerpującego obrazu aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie i jako takie nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podejmowania na ich bazie decyzji przez Klienta.
 6. Przystąpienie do korzystania z treści, produktów i usług dostępnych w ramach Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie i stanowi tym samym zawarcie umowy pomiędzy Klientem, a Operatorem Serwisu.
 7. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo zablokowania możliwości korzystania z treści, produktów i usług Klientom naruszającym lub nieakceptującym postanowień Regulaminu (lub rodzącym takie ryzyko), a także naruszającym w jakikolwiek sposób interesy Operatora Serwisu lub innych użytkowników. Ocena wystąpienia powyższych niepożądanych zachowań pozostaje w gestii Operatora Serwisu.

§ 2 Definicje podstawowe

 1. Poprzez definicje zawarte w Regulaminie należy rozumieć:

§ 3 Produkty i usługi

 1. Szczegółowe opisy oferowanych produktów i usług oraz trybu ich świadczenia określone są indywidualnie na podstronach Serwisu (oraz są dostępne u Specjalistów) i mogą ulegać zmianie w przypadku rozwoju zakresu oferty.
 2. Do podstawowych produktów i usług oferowanych przez Serwis należy zaliczyć:

Usługi świadczone w Trybie stacjonarnym obejmują:

Usługi świadczone w Trybie on-line obejmują:

Produkty dostępne w ramach Serwisu obejmują:

 1. Oferowane w ramach Serwisu usługi dostępne są bazowo w trybie on-line oraz w trybie stacjonarnym, istnieje jednak możliwość realizacji usług w trybie i miejscu indywidualnie uzgodnionym z Klientem.
 1. Standardowa długość odpłatnych odpowiedzi e-mail dla usług realizowanych w trybie off-line mieści się w przedziale 5 do 10 tys. znaków. W przypadku usług realizowanych w trybie off-line odpowiedź udzielana jest przez Specjalistę w czasie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia i zaksięgowania płatności.
 2. Standardowy czas trwania sesji / konsultacji indywidualnej wynosi 50 minut, w przypadku sesji / konsultacji dedykowanych dla par i rodzin 60 minut. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnej zmiany długości sesji po wcześniejszym uzgodnieniu ze Specjalistą.
 3. W przypadku szkoleń i warsztatów stanowiących część oferty stałej Serwisu czas ich trwania oraz pozostałe parametry usługi określone są indywidualnie na podstronach Serwisu (oraz są dostępne u Specjalistów), w przypadku szkoleń i warsztatów realizowanych na indywidualne zamówienie Klienta charakterystyka i warunki usługi zawarte są w Umowie indywidualnej.
 4. Produkty dystrybuowane drogą elektroniczną stanowią pakiety materiałów uzupełniających do bazowo  świadczonych usług oraz posiadają formę dokumentów pdf, doc, xls, ppt, jpg lub analogicznych formatów.
 5. W przypadku wystąpienia zewnętrznych trudności technicznych Operator Serwisu ma prawo do zmiany terminu świadczenia usług dostępnych w trybie on-line. Do takich trudności zaliczyć należy w szczególności niekorzystne warunki atmosferyczne, czy też przerwy w dostępie do sieci utrudniające korzystanie z Internetu, a także inne zdarzenia niewyczajne o charakterze siły wyższej. W takim przypadku indywidualnie ustalany jest z Klientem nowy termin lub tryb sesji.
 6. Szersze informacje na temat specyfiki produktów i usług oferowanych w Serwisie oraz trybu i zasad działania Serwisu i Specjalistów dostępne są w szczególności na poszczególnych podstronach produktowych / usługowych oraz w sekcji FAQ.
 7. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do umieszczania w serwisie materiałów reklamowych. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść obcych materiałów reklamowych.
 8. Operator Serwisu ma prawo do zawieszenia działalności Serwisu w przypadku konserwacji bądź wprowadzania zmian w jego działaniu.

§ 4 Zamówienia i płatności

 1. Klient może dokonać rezerwacji / zamówienia produkty lub usługi za pomocą formularzy kontaktowych, poprzez moduł rezerwacji lub sklepu, za pośrednictwem poczty e-mail lub też telefonicznie. Rezerwacja / zamówienie uznane jest za przyjęte w momencie gdy Administrator lub Specjalista przekaże Klientowi za pośrednictwem poczty e-mail zwrotne potwierdzenie. Analogiczny tryb ma zastosowanie do zmiany terminu lub innych parametrów świadczenia usługi lub dostarczenia produktu.
 1. Standardowo Klient może anulować rezerwację / zamówienie minimum 24 godziny przed planowanym terminem realizacji usługi. Może on wówczas wystąpić do Administratora lub Specjalisty o zmianę terminu lub zwrot wpłaconego wynagrodzenia. W przypadku anulowania rezerwacji / zamówienia w czasie krótszym niż 24 godziny do jej rozpoczęcia, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku nieobecności Klienta na konsultacji / sesji po pierwszych 15 minutach, konsultację / sesję uznaje się za zakończoną, a Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaty. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu produktu zakupionego drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów prawa.
 2. Dodatkowe zasady przeprowadzania, odwoływania i zmian terminów sesji ustalane są indywidualnie z terapeutą i podlegają zasadom obowiązującym w obranym przez specjalistę nurcie terapeutycznym.
 3. Produkty i usługi oferowane w Serwisie są dostępne za wynagrodzeniem w wysokości zamieszczonej na poszczególnych podstronach Serwisu, w tym w module rezerwacyjnym i module sklepowym i zależą od formy i specyfiki danego produktu lub usługi. Materiały zamieszczone i dostępne publicznie w ramach Serwisu są bezpłatne, z zastrzeżeniem ich wykorzystywania do użytku prywatnego.
 4. Płatność wynagrodzenia za oferowane produkty i świadczone usługi realizowane w trybie on-line lub stacjonarnym odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego udostępnianego przez Operatora Płatności lub jako tradycyjny przelew bankowy.
 5. Dodatkowo za sesje prowadzone w gabinecie stacjonarnym opłatę można uiścić kartą płatniczą bezpośrednio w gabinecie za pośrednictwem terminalu płatniczego. Specjaliści nie przyjmują gotówki.
 6. Pierwsza sesja jest opłacana przez Klienta przed jej odbyciem (przedpłata), każda kolejna opłacana jest przed jej odbyciem (przedpłata) lub na zasadach ustalonych indywidualnie z prowadzącym Specjalistą. W przypadku wyboru płatności tradycyjnym przelewem bankowym, Klient jest zobowiązany do przesłania wybranemu Specjaliście potwierdzenia dokonania przelewu drogą mailową nie później niż 48 godziny od dokonania rezerwacji. Brak potwierdzenia przelewu może skutkować anulowaniem rezerwacji terminu. Pakiety opłacane są jako przedpłata lub na zasadach ustalonych indywidualnie z prowadzącym Specjalistą.
 7. Operator Serwisu udostępnia kody rabatowe obniżające o wskazany procent koszt pierwszej sesji. Pula kodów jest ograniczona i korzystanie z nich jest możliwe do jej wyczerpania. Operator Serwisu cyklicznie udostępnia pulę nowych kodów rabatowych.
 8. Dostawa produktu lub realizacja usługi uzależnione są od uprzedniego zaksięgowania płatności na rachunku Operatora Serwisu. Na wniosek Klienta Administrator lub Specjalista może podjąć decyzję o realizacji dostawy lub usługi pomimo braku zaksięgowania płatności wynagrodzenia (odroczenie płatności). W powyższym przypadku do trybu realizacji płatności wynagrodzenia zastosowanie mają warunki uzgodnione indywidualnie przez strony.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wraz z Polityką Prywatności i Polityką Cookies stanowi integralną część umowy z Klientem korzystającym z Serwisu. Operator Serwisu ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i politykach, których komunikacja odbywa się poprzez informację zamieszczoną w Serwisie. W przypadku braku akceptacji zmian Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy (brak odstąpienia od umowy w przeciągu 7 dni od daty  ogłoszenia zmian uznaje się za ich akceptację), a Operator Serwisu dokona zwrotu części uiszczonego wynagrodzenia, które nie zostało uprzednio rozliczone ze zrealizowanymi już usługami / dostarczonymi produktami.
 2. Klient ma prawo zgłaszać reklamację dotyczące korzystania z płatnych części Serwisu w tym związane z zakupem produktów i usług. Powyższe reklamacje winny być składane w formie pisemnej na adres Operatora Serwisu. Operator Serwisu rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia. W przypadku braku pełnego uznania reklamacji Klient ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.
 3. Wszelakie spory, których nie uda się rozwiązać polubownie podlegają rozpatrzeniu na drodze sądowej w miejscu właściwym dla siedziby Operatora Serwisu.
 4. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Podstawą prawną wprowadzenia niniejszej Polityki Prywatności jest w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”.
 2. Administratorem danych jest Operator Serwisu. Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności należy kierować na adres e-mail: office@centrumpsychoterapii.eu.

§ 2 Zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych

 1. Operator Serwisu może zbierać, przetwarzać i przechowywać dane osobowe i inne dane wrażliwe, w szczególności w ramach procesu rezerwacji / zamawiania usług i produktów oraz w ramach procesu realizacji płatności i świadczenia usług. Operator Serwisu zbiera, przetwarza i przechowuje dane zgodnie z RODO i Polityką Prywatności, w celach i w zakresach zgodnych z wyrażoną wolą Klienta oraz uzasadnionym interesem prawnym Operatora Serwisu.
 2. W przypadku decyzji o zbieraniu, przetwarzaniu i przechowywaniu danych niezależnie od ich formy będą one traktowane jak dane poufne i przechowywane z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa, w miejscach i na nośnikach zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich (w szczególności w oparciu o zamykane pomieszczenia i szafki, szyfrowane nośniki elektroniczne oraz indywidualne hasła dostępowe), a dostęp do danych będą mieli jedynie upoważnieni pracownicy Operatora Serwisu lub osoby i podmioty pracujący na jego rzecz.
 1. Zakres danych zbieranych, przetwarzanych i przechowywanych zależny jest od specyfiki i zakresu dostarczanych produktów lub usług świadczonych na rzecz Klienta, co oznacza, że nie zawsze i nie u każdego Klienta zbierane, przetwarzane i przechowywane będą te same zakresy danych.
 2. Zakres zbieranych, przetwarzanych i przechowywanych danych obejmować może w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania i korespondencji, PESEL, NIP, REGON, numer rachunku bankowego oraz inne dane mogące być przekazywane w celu efektywnej realizacji usługi, zobowiązań stron oraz wzajemnych rozliczeń.
 3. Przykładowe cele zbierania, przetwarzania i przechowywania danych:
 1. Operator Serwisu przechowuje dane przez okres niezbędny do sprawnej działalności związanej ze świadczeniem usług i sprzedażą produktów, w okresie nie dłuższym niż okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z tym związanych. W każdym jednak przypadku dane przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 5 lat od daty sprzedaży produktu lub zakończenia świadczenia usługi, chyba że wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Na wniosek Klienta Operator Serwisu przyznaje mu dostęp do jego danych oraz może dokonać ich sprostowania lub wycofania. Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu bądź skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych.
 3. Operator Serwisu jest upoważniony do posługiwania się danymi trwale zaniminizowanymi oraz zagregowanymi niepozwalającymi na identyfikacje i odtworzenie danych źródłowych w ramach prowadzonej działalności oraz w kontaktach z osobami i podmiotami trzecimi.
 4. Operator Serwisu może mieć obowiązek udostępnienia danych Klienta organom do tego upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub decyzji stosownych organów.

§ 3 Inne postanowienia

 1. Administratorem danych w związku z realizacją procesu płatności może być Operator Płatności oraz bank prowadzący rachunki bankowe, szczegółowe informacje w powyższym względnie dostępne są na stronach powyższych podmiotów.
 2. W przypadku świadczenia przez osobę lub podmiot trzeci usług medycznych lub analogicznych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Operatorem Serwisu a tą osoba / podmiotem, administratorem danych może być też powyższy podmiot w zakresie w jakim zbiera on, przetwarza i przechowuje dane.
POLITYKA COOKIES
 1. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe w postaci ciągu znaków, przechowywane u użytkownika końcowego na posiadanym przez niego sprzęcie, przeznaczonym do korzystania z Internetu. Pliki te pomagają rozpoznać użytkownika i dopasować treść Serwisu dla niego dostępną.
 2. Operator Serwisu może stosować sesyjne pliki cookies, które są plikami tymczasowymi i pozostają na sprzęcie użytkownika do momentu jego wylogowania z Serwisu oraz czasowe pliki cookies, które pozostają na sprzęcie użytkownika przez wskazany w nich okres trwania lub do momentu ich ręcznego usunięcia.
 3. Stosowane przez Operatora Serwisu pliki cookies mogą być wyłącznie używane w celu optymalizacji działania Serwisu i jego właściwości użytkowych względem preferencji Użytkownika oraz wykonywanych przez niego interakcji z Serwisem. Ponadto Operator Serwisu może stosować pliki cookies w celu tworzenia anonimowych statystyk pomagających rozwijać i optymalizować Serwis.
 4. Użytkownik może swobodnie wyłączyć lub ograniczyć stosowanie plików cookies w stosowanej przez siebie przeglądarce internetowej, co może wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności dostępnych w Serwisie.