usługi korporacyjne i uzupełniające

wsparcie w zakresie hr i komunikacji

Umów sesję
MASZ PYTANIE ?
Kinga Kocjan
e-mail:kinga.kocjan@atfc.pl
mobile:+48 728 37 52 27
Zobacz również
 • informacje podstawowe

Środowisko pracy

optymalizacja oraz kreacja i rozwój schematów

ATFC P&P we współpracy z ATFC CF&A w ramach oferowanych usług modułowych świadczy wsparcie z zakresu optymalizacji i rozwoju środowiska pracy nakierowane na wzrost efektywności ekonomicznej oraz przywiązania pracowników do pracodawcy. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • aranżacja funkcyjna wnętrz biurowych i archiwów centralnych;
 • optymalizacja infrastruktury szkieletowej i wspomagającej;
 • kreacja i rozwój schematów funkcyjnych oraz kultury organizacyjnej;
 • kreacja schematów zachować miękkich kardy zarządzającej;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
 • informacje podstawowe

Programy motywacyjne

ilościowe i jakościowe programy motywacyjne

ATFC P&P we współpracy z ATFC CF&A w ramach oferowanych usług modułowych świadczy wsparcie z zakresu budowy i zarządzania programami motywacyjnymi skierowanymi do kadry kierowniczej i specjalistycznej. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • opracowywanie programów opartych o opcje managerskie oraz success fee;
 • opracowywanie programów premiowych w aspektach jakościowych i projektowych;
 • opracowywanie programów lojalnościowych oraz o charakterze projektów konkursowych;
 • opracowywanie programów motywacyjnych bazujących na aspektach miękkich;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
 • informacje podstawowe

Integracja łączeniowa

integracja infrastruktury i zespołów ludzkich

TFC P&P we współpracy z ATFC CF&A w ramach oferowanych usług modułowych świadczy wsparcie z zakresu ujednolicania kultury korporacyjnej i zarządzania procesem zmiany dla podmiotów w trakcie procesów łączeniowych. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • ujednolicanie i optymalizacja infrastruktury szkieletowej i wspomagającej;
 • ujednolicanie i optymalizacja schematów funkcyjnych oraz kultury organizacyjnej;
 • opracowywanie schematów komunikacji projektowej i kryzysowej;
 • kreacja schematów zachować miękkich kardy zarządzającej;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
 • informacje podstawowe

Wypalenie zawodowe

przeciwdziałanie i łagodzenie objawów

ATFC P&P we współpracy z ATFC CF&A w ramach oferowanych usług modułowych świadczy wsparcie z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu u kadry kierowniczej i specjalistycznej. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • diagnoza poziomu motywacji i symptomów wypalenia zawodowego wśród kadry zarządzającej i specjalistycznej;
 • opracowywanie programów przeciwdziałających pojawieniu się objawów wypalenia zawodowego;
 • łagodzenie objawów wypalenia zawodowego wśród kadry zarządzającej i specjalistycznej;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
 • informacje podstawowe

Outplacament

wsparcie merytoryczne i operacyjne

ATFC P&P we współpracy z ATFC CF&A w ramach oferowanych usług modułowych świadczy wsparcie z zakresu łagodzenia skutków programów restrukturyzacyjnych i programów zwolnień grupowych. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • programy wsparcia dla zwalnianych pracowników w zakresie sfery psychicznej oraz w zakresie przygotowania do zmiany pracodawcy;
 • łagodzenie negatywnych skutków procesów redukcyjnych wśród pozostających pracowników;
 • wspomaganie zarządzania procesem zmiany oraz optymalizacja funkcyjna okrojonej struktury pracowniczej;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
 • informacje podstawowe

Executive coaching

wsparcie przywództwa i komunikacyji

ATFC P&P we współpracy z ATFC CF&A w ramach oferowanych usług modułowych świadczy wsparcie z zakresu coachingu i szkoleń stanowiące uzupełnienie realizowanych przez nas projektów. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • executive coaching dla kadry zarządzającej;
 • szkolenia z zakresu prezentacji i komunikacji z inwestorami finansowymi;
 • szkolenia z zakresu przywództwa i kierowania zespołami projektowymi;
 • szkolenia z zakresu aspektów miękkich i interpersonalnych;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
 • informacje podstawowe

Wsparcie mediacji i arbitraży

wsparcie merytoryczne i operacyjne

ATFC P&P we współpracy z ATFC CF&A w ramach oferowanych usług modułowych udziela kompleksowego wsparcia doradczego i operacyjnego w zakresie procesów mediacyjnych. Usługa ta połączona jest z udzielaniem wsparcia w zakresie aspektów miękkich stronom mediacji. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • wsparcie merytoryczne procesów mediacyjnych w zakresie biznesowym oraz formalnym;
 • wsparcie merytoryczne procesów mediacyjnych w zakresie aspektów miękkich;
 • wsparcie operacyjne w zakresie negocjacji i opracowywania porozumień;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
 • informacje podstawowe

Wsparcie negocjacji

wsparcie merytoryczne i operacyjne

ATFC P&P we współpracy z ATFC CF& w ramach oferowanych usług modułowych udziela kompleksowego wsparcia doradczego i operacyjnego w zakresie procesów negocjacji biznesowych i formalno-prawnych. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • wsparcie merytoryczne procesów negocjacji w zakresie biznesowym oraz formalnym;
 • wsparcie merytoryczne procesów negocjacji w zakresie aspektów miękkich;
 • wsparcie operacyjne w zakresie negocjacji i opracowywania umów;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
 • informacje podstawowe

Wsparcie HR

wsparcie merytoryczne i operacyjne

ATFC P&P we współpracy z ATFC CF&A w ramach oferowanych usług modułowych świadczy wsparcie z zakresu HR stanowiące uzupełnienie realizowanych przez nas projektów. Na życzenie Klienta możliwa jest również realizacja jedynie wybranych składowych lub poszerzenie zakresu prac o dodatkowe elementy.

Typowy zakres prac objętych usługą:

 • organizacja zespołów projektowych i schematów ich funkcjonowania;
 • przeprowadzanie ocen pracowniczych w kontekście potrzeb organizacji;
 • opracowywanie kontraktów managerskich i pracowniczych;
 • budowa systemów premiowych;
 • rekrutacja pracowników na stanowiska managerskie i specjalistyczne;
 • inne prace uzgodnione indywidualnie z Klientem.
.
Centrum Psuchoterapii -Kinga Kocjan
Kinga Kocjan
psychoterapeuta
senior partner
więcej
Centrum Psychoterapii - Jakub Kocjan
Jakub Kocjan
interim manager
senior partner
więcej
Centrum Psuchoterapii - Jakub Kocjan
Jakub Kocjan

Jakub Kocjan posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe obejmujące ponad 32 tys. wypracowanych godzin podczas realizacji szerokiego spektrum projektów. Odznacza się wiedzą w zakresie transakcji kapitałowych, projektów restrukturyzacyjnych, projektów inwestycyjnych, projektów typu start-up oraz zarządzania aktywami.


Jakub Kocjan pełni obecnie funkcję partnera zarządzającego ATF Consulting. W ramach powyższej funkcji prowadzi on nadzór realizowanych przez spółkę projektów oraz jest specjalistą odpowiadającym za realizację kluczowych prac operacyjnych. Ponadto w ramach realizowanych projektów pełni on także funkcję interim managera dla Klientów ATFC. Jakub Kocjan przeprowadza obecnie również wyceny spółek portfelowych i prowadzi nadzór nad spółkami portfelowymi wchodzącymi w skład Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych w Forum TFI oraz był członkiem zarządu Forum Doradcy i Maklerzy. Jakub Kocjan pełni także funkcję interim managera w grupie deweloperskiej (posiadającej portfel nieruchomości komercyjnych) odpowiedzialnego za realizację procesu restrukturyzacji grupy, wyciszenie nierentownych projektów oraz zażegnywanie sporów. Jest on ponadto zaangażowany w zmianę modelu biznesowego oraz strategii grupy.


Uprzednio Jakub Kocjan był zatrudniony w IPOPEMA Securities w departamencie Corporate Finance, gdzie zajmował się m.in. procesami IPO, SPO oraz transakcjami kapitałowymi. Wcześniej pracował w Domu Maklerskim Penetrator w Asset Management gdzie zarządzał strategią aktywnej alokacji opartą o rynek pierwotny oraz opracował strategię inwestycyjną na rynek niepubliczny, a także prowadził analizy spółek i realizował transakcje na akcjach i instrumentach pochodnych. Ponadto Jakub Kocjan współpracował z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego przy ocenie projektów inwestycyjnych.


Jakub Kocjan posiada licencję maklera papierów wartościowych rozszerzoną o czynności z zakresu doradztwa inwestycyjnego.

.