Virtual Data Room

strefa klienta

Umów sesję
MASZ PYTANIE ?
Kinga Kocjan
e-mail:kinga.kocjan@atfc.pl
mobile:+48 728 37 52 27
Zobacz również

Zaloguj się do VDR


WERYFIKACJA
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)


Dalsze procedowanie z ATF Consulting Sp. z o.o. w tym w szczególności korzystanie z Treści wyszczególnionych w niniejszej nocie prawnej o wyłączeniu odpowiedzialność (Disclaimer) oraz oświadczeniu o zachowaniu poufności (NDA_1) traktowane jest jako pełna akceptacja treści powyższych dokumentów. Poprzez kliknięcie / zaznaczenie „Akceptuj” Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszej nocie prawnej o wyłączeniu odpowiedzialności i oświadczeniu o zachowaniu poufności. Użytkownik wyrażający chęć dalszego procedowania poprzez kliknięcie / zaznaczenie „Akceptuj” wyraża ponadto zgodę na traktowanie go jako podmiotu działającego profesjonalnie oraz posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Jednocześnie do korzystania z Treści przez Użytkownika Korporacyjnego konieczne jest zawarcie (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) pomiędzy ATF Consulting Sp. z o.o., a Użytkownikiem Korporacyjnym umowy o zachowaniu poufności (NDA_2), której wzór można pobrać w sekcji download

Niezależnie od powyższego, każdy Użytkownik ma możliwość indywidualnych negocjacji zakresu noty prawnej o wyłączeniu odpowiedzialności oraz treści oświadczenia / umowy o zachowaniu poufności. W przypadku indywidualnych negocjacji Użytkownika obowiązuje treść wynegocjowanych postanowień.


Nota prawna o wyłaczeniu odpowiedzialności (disclaimer)

Użytkownik indywidualny i Użytkownik korporacyjny

 1. Wszelkie dokumenty, materiały, dane, informacje oraz opinie (zwane łącznie „Treściami”) prezentowane, przekazywane lub udostępniane przez spółkę ATF Consulting Sp. z o.o., jej Zarząd, pracowników lub podmioty działające na zlecenie spółki lub związane z nią umową cywilnoprawną, w tym doradców spółki (zwani łącznie „ATFC”), zawarte w niniejszym serwisie dystrybucyjnym, jeżeli nie zawierają indywidualnych zapisów wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność, domyślnie objęte są poniższą notą prawną o wyłączeniu odpowiedzialności.

 2. Treści prezentowane, przekazywane lub udostępniane przez ATFC, jeżeli nie zostało to określone inaczej w indywidualnej umowie zawartej między ATF Consulting Sp. z o.o., a adresatem Treści zawartych w niniejszym serwisie dystrybucyjnym (zwany „Użytkownikiem”) w formie pisemnej pod rygorem nieważności, mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 3. Treści prezentowane, przekazywane lub udostępniane przez ATFC nie stanowią rekomendacji do podejmowania decyzji formalno-prawnych, strategicznych, operacyjnych, biznesowych, inwestycyjnych, finansowych ani żadnych innych. ATFC nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne skutki wykorzystania prezentowanych, przekazanych lub udostępnionych Treści oraz za potencjalne następstwa decyzji podjętych po ich analizie, z ich wykorzystaniem lub na ich podstawie.

 4. ATFC mimo dołożenia należytej staranności nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, dokładność i poprawność prezentowanych, przekazywanych lub udostępnianych Treści oraz założeń w nich ujętych. W szczególności dotyczy to zawartych w Treściach informacji na temat przyszłych działań oraz wyników osiąganych przez jakiekolwiek podmioty. ATFC zastrzega, że nie ma gwarancji, iż opisane przyszłe zdarzenia będą miały faktycznie miejsce, a prognozy zostaną osiągnięte, w szczególności na skutek możliwości wystąpienia czynników zewnętrznych, niezależnych od ATFC lub podmiotów których Treści te dotyczą, w tym w szczególności określonych ryzyk i zmiennych jak ogólna koniunktura, trendy, zdarzenia nadzwyczajne.

 5. ATFC zastrzega, że prezentowane, przekazywane lub udostępniane Treści mogą zawierać elementy chronione majątkowymi lub osobistymi prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami sui generis do baz danych, prawami własności przemysłowej, know-how lub innymi prawami własności intelektualnej przysługującymi ATF Consulting Sp. z o.o. lub osobom / podmiotom trzecim. Użytkownik zobowiązuje się do respektowania tych praw własności intelektualnej. Prezentowanie, przekazanie lub udostępnianie przez ATFC jakichkolwiek Treści nie może być interpretowane jako przeniesienie tych praw lub udzielenie prawa do korzystania z nich w jakimkolwiek zakresie, w tym także poprzez udzielenie licencji.

 6. Prezentowanie, przekazanie lub udostępnianie przez ATFC jakichkolwiek Treści nie może być interpretowane jako zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania przez ATF Consulting Sp. z o.o., ani osoby / podmioty działające na jej zlecenie lub we współpracy z nią.

 7. Treści prezentowane, przekazywane lub udostępniane przez ATFC są domyślnie opatrzone klauzulą poufności oraz wymagają akceptacji oświadczenia o zachowaniu poufności. Oznacza to, iż zakazane jest ujawnianie Treści osobom / podmiotom trzecim, w tym rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie ich w innym celu niż ten w jakim zostały przez ATFC zaprezentowane, przekazane lub udostępnione, bez uprzedniej zgody ATFC wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Oświadczenie o zachowaniu poufności (NDA_1)

Użytkownik indywidualny i Użytkownik korporacyjny

 1. Wszelkie dokumenty, materiały, dane, informacje oraz opinie (zwane łącznie „Treściami”) prezentowane, przekazywane lub udostępniane przez spółkę ATF Consulting Sp. z o.o., jej Zarząd, pracowników lub podmioty działające na zlecenie spółki lub związane z nią umową cywilnoprawną, w tym doradców spółki (zwani łącznie „ATFC”), zawarte w niniejszym serwisie dystrybucyjnym, jeżeli nie zawierają indywidualnych zapisów wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność, domyślnie objęte są poniższą notą prawną o wyłączeniu odpowiedzialności.

 2. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte w związku ze zgłoszeniem przez Użytkownika wniosku skierowanego do ATF Consulting Sp. z o.o. o zaprezentowanie, przekazanie lub udostępnienie dokumentów, materiałów, danych, informacji lub opinii (zwane łącznie „Treściami”) w szczególności zawartych w zamkniętych sekcjach prowadzonego przez spółkę Serwisu, w tym zlokalizowanych w VDR (Virtual Data Room) lub ujawniane indywidualnie Użytkownikowi na bazie innych kanałów dystrybucji.

 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w związku z dalszym procedowaniem może mieć dostęp do zastrzeżonych i poufnych Treści stanowiących tajemnicę ATF Consulting Sp. z o.o. oraz innych newralgicznych dokumentów, materiałów, danych, informacji lub opinii stanowiących tajemnicę osób / podmiotów trzecich. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że wszelkie, prezentowane, przekazywane lub udostępniane mu Treści stanowią tajemnicę handlową i jakiekolwiek ich bezprawne użycie lub ujawnienie może wyrządzić znaczącą szkodę ekonomiczną ATF Consulting Sp. z o.o. lub osobom / podmiotom trzecim.

 4. Z zastrzeżeniem pkt. 5 na potrzeby niniejszego oświadczenia, wyrażenie „Informacja Poufna” będzie obejmowało znaczeniem Treści o jakimkolwiek charakterze, prezentowane, przekazywane lub udostępniane (pisemnie, drogą elektroniczną lub w formie przekazu ustnego) Użytkownikowi przez ATF Consulting Sp. z o.o., jej Zarząd, pracowników lub podmioty działające na zlecenie spółki lub związane z nią umową cywilnoprawną, w tym doradców spółki (zwani łącznie „ATFC”).

 5. Wyrażenie Informacja Poufna nie będzie oznaczało Treści, które:
  • zostają zaprezentowane, przekazane lub udostępniona Użytkownikowi z zastrzeżeniem, że nie stanowią one Informacji Poufnej albo Użytkownik uzyska je ze źródła innego niż ATFC;
  • są informacjami dostępnymi publicznie w chwili ujawnienia albo później stają się informacjami dostępnymi publicznie inaczej niż w wyniku naruszenia warunków niniejszego oświadczenia, przepisów prawa lub są ujawnione w jawnych rejestrach, księgach i ewidencjach.

 6. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego oświadczenia o zachowaniu poufności, w tym do nie ujawniania Informacji Poufnych osobom / podmiotom trzecim z tym zastrzeżeniem, że:
  • można ujawnić daną Informację Poufną jeżeli ATFC udzieli pisemnej zgody na jej ujawnienie;
  • można ujawnić daną Informację Poufną, jeżeli obowiązek jej ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej.

 7. Użytkownik niniejszym zobowiązuje się wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w celach w jakich ATFC prezentowało, przekazywało lub udostępniało Treści.

Kinga Kocjan

Centrum Psuchoterapii - Kinga KocjanKinga Kocjan jest doświadczonym psychoterapeutą o specjalizacji terapia indywidualna oraz usługi korporacyjne (od 2008 świadczy ona również usługi drogą elektroniczną). We wspópracy z Pracownią Dobrej Praktyki prowadzi warsztaty grupowe i zajęcia rozwojowe. Jest także czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego.


Zawodowo Kinga Kocjan kieruję departamentem ATFC Psychotherapy and Psychology, a także prowadzi praktykę psychoterapeuty w zakresie psychoterapii tradycyjnej, konsultacji on-line oraz zajęć warsztatowych. W swojej pracy klinicznej reprezentuje podejście psychoanalityczne. Wiele lat pracowała bazując na integralnym modelu pracy z pacjentem opierającym się na połączeniu terapii humanistyczno-egzystencjalnej, poznawczo- behawioralnej, psychodynamicznej i Gestalt. Ukończyła także wiele kursów pozwalających zgłębić jej różne metody i narzędzia pracy z drugim człowiekiem takie jak RTZ, NLP, analiza transakcyjna czy też praca z ciałem według teorii Lowena.


Kinga Kocjan specjalizuje się w tematyce związanej z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, osobowości oraz z rozwiązywaniem problemów komunikacyjnych i łagodzeniem konfliktów kulturowych oraz społecznych. Ponadto jej specjalnością jest terapia indywidualna i treningi związane z wieloaspektowym i zbalansowanym układaniem relacji interpersonalnym, małżeńskich i zawodowych oraz z wypaleniem zawodowym i przeciążeniem stresem.


Kinga Kocjan ukończyła naukę w IPS w Warszawie (psychoterapia), międzynarodowe studia w ISE w Moskwie (psychologia praktyczna) oraz na Uniwersytecie SWPS (psychologia kliniczna). Ponadto ukończyła studia pedagogiczne w WSFP „Ignatianum” w Krakowie. Obecnie Kinga Kocjan jest w trakcie akredytowanego szkolenia w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej w DSPP we Wrocławiu. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanego superwizora psychoterapii psychoanalitycznej.


E-mail: kinga.kocjan@atfc.pl
Skype: cp_kinga.kocjan

Tomasz Gorajski

Centrum Psuchoterapii - Tomasz Gorajski Tomasz Gorajski jest psychologiem, seksuologiem i psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji specjalizującym się w terapii indywidualnej młodzieży oraz osób dorosłych. Zawodowo prowadzi praktykę kliniczną w zakresie indywidualnej psychoterapii tradycyjnej, konsultacji on-line oraz warsztatów i treningów rozwojowych. Ponadto Tomasz Gorajski na co dzień pracuje jako psychoterapeuta i seksuolog w oddziale terapeutycznym dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnych intelektualnie.


W swojej pracy Tomasz Gorajski reprezentuje podejście poznawczo-behawioralne. Odwołuje się on do szerokiego zakresu metod pracy m. in. takich jak dialektyczna terapia behawioralna, terapia zorientowana na schematy, terapia PTSD metodą przedłużonej ekspozycji, terapia oparta na akceptacji i zaangażowaniu czy terapia poznawcza oparta na uważności.


Tomasz Gorajski specjalizuje się m. in. w tematyce dotyczącej zaburzeń lękowych (napady paniki, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, lęk społeczny, PTSD), zaburzeniami nastroju (zaburzenia depresyjne, choroba afektywna dwubiegunowa), zaburzeń osobowości, zaburzeń snu oraz odżywiania. Ponadto zajmuje się także psychoterapią zaburzeń i dysfunkcji seksualnych. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.


Tomasz Gorajski ukończył psychologię na Uniwersytecie SWPS. Jest absolwentem studiów podyplomowych z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Aktualnie kończy proces szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Odbył specjalistyczne szkolenia, m. in. z zakresu: interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychotraumatologii, seksuologii sądowej oraz psychoterapii uzależnień. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej PTTPB.


E-mail: tomasz.gorajski@centrumpsychoterapii.eu
Skype: cp_tomasz.gorajski

Patrycja Madej

Centrum Psuchoterapii - Patrycja MadejPatrycja Madej jest psychoterapeutą, od 13 lat specjalizującym się w tematyce uzależnień oraz przemocy w rodzinie i względem kobiet. Zawodowo prowadzi praktykę psychoterapeuty w zakresie indywidualnej psychoterapii tradycyjnej, konsultacji on-line oraz warsztatów i treningów rozwojowych. Ponadto Patrycja Madej pracuję jako starszy specjalista socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu oraz trener kompetencji i umiejętności społecznych.


W swojej pracy Partycja Madej reprezentuje podejście integracyjne ze szczególnym uwzględnieniem w swojej pracy podejścia psychodynamicznego i terapii opartej na uważności i wglądzie. Odwołuje się ona także do szerokiego zakresu metod pracy takich jak racjonalna terapia zachowań (RTZ), interpretacja marzeń sennych, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (RST).


Patrycja Madej specjalizuje się w tematyce związanej z uzależnieniami i współuzależnieniem, przemocą w rodzinie, przemocą wobec kobiet, układaniem relacji interpersonalnych oraz zaburzeniami klinicznymi takimi jak depresja, nerwica, zaburzenia osobowości i odżywiania. Ponadto jej specjalnością jest terapia indywidualna oraz treningi i warsztaty koncentrujące się na szeroko pojętym rozwoju osobistym. Posiada ona doświadczenie w prowadzeniu warsztatów jako samodzielny terapeuta realizując swoje autorskie programy.


Patrycja Madej ukończyła naukę w IPS w Warszawie (psychoterapia) oraz Poradnictwo Rodzinne na Uniwersytecie Opolskim. Ponadto ukończyła ona studia podyplomowe dla trenerów grupowych i studium dla pracowników socjalnych. Odbyła ona także wiele kursów oraz szkoleń w tym z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, RTZ, terapii prowokatywnej, NLP. Obecnie w drodze do Certyfikacji w trakcie akredytowanego kursu psychoterapii (PTP) w zakresie podejścia systemowego oraz ericksonowskiego w Katowickim Instytucie Psychoterapii.


E-mail: patrycja.madej@centrumpsychoterapii.eu
Skype: cp_patrycja.madej

Ilona Roeding

Centrum Psuchoterapii - Ilona RoedingIlona Roeding jest doświadczonym psychoterapeutą i psychologiem specjalizującym się w terapii indywidualnej, treningach rozwojowych oraz zajciach psychoedukacyjnych dla rodziców, dzieci i modzieży. Ponadto współpracuje z jednostkami typu ośrodki pomocy społecznej, szkoły, fundacje, świetlice socjoterapeutyczne gdzie realizuje autorskie programy o charakterze psychoedukacyjnym i ogólnorozwojowym, dostosowane do potrzeb uczestników.


W swojej pracy klinicznej Ilona Roeding wykorzystuje podejście integracyjne do procesów psychoterapii uwzględniając w szczególności metody wywodzące się z kierunków humanistycznych, poznawczo-behawioralnych oraz psychodynamicznych. Odwołuje się także do szerokiego zakresu metod pracy takich jak pogłębiona analiza, psychodynamika, racjonalna terapia zachowań (RTZ), czy też neurolingwistyczne programowanie (NLP).


Ilona Roeding specjalizuje się w pracy indywidualnej z osobami nastawionymi na rozwój osobisty, pokonywanie własnych trudności i ograniczeń oraz borykającymi się z trudnościami natury psychicznej i emocjonalnej. Zajmuje się takimi zaburzeniami klinicznymi jak zaburzenia depresyjne, nerwicowe, fobia społeczna, bezsenność czy też zaburzenia odżywania. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców i wychowawców z zakresu profilaktyki uzależnień, a także rozwojowych zajęć warsztatowych realizownych w świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.


Ilona Roeding ukończyła naukę w Instytucie Psychologii Stosowanej w Warszawie (psychoterapia) oraz na Uniwersytecie SWPS (psychologia rozwoju osobistego). Odbyła także wiele kursów i szkoleń, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mediacji sądowych oraz doskonalących kompetencje trenerskie. Dbając o własny rozwój osobisty bierze regularnie udział w doskonaleniu swoich kompetencji oraz poddaję swoją pracę superwizji.


E-mail: ilona.roeding@centrumpsychoterapii.eu
Skype: cp_ilona.roeding

Łukasz Rogacz

Centrum Psuchoterapii - Łukasz RogaczŁukasz Rogacz jest doświadczonym coachem i psychologiem specjalizującym się w coachingu indywidualnym, grupowym i team coachingu w obszarach życiowych oraz zawodowych. Pracuje zarówno z klientami indywidualnymi jak i współpracuje z organizacjami i firmami prywatnymi. Swoją praktykę coachingową prowadzi zgodnie z wytycznymi International Coach Federation (ICF).


W swojej pracy coachingowej Łukasz Rogacz wykorzystuje zarówno wiedzę teoretyczną z zakresu coachingu ale także swoje doświadczenie zawodowe zdobyte jako handlowiec, a następnie jako manager. Podczas wieloletniej pracy z zespołami handlowców rozwijał i pogłębiał wiedzę z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego człowieka. W trakcie sesji coachingowych posługuje się różnorodnymi narzędziami pracy m.in. modelem Dilts’a, analizą SWOT, modelem GROW, narzędziami do wyznaczania celi SMART, RTZ, matrycą zarządzania czasem, pracą nad przekonaniami.


Łukasz Rogacz specjalizuje się w pracy indywidualnej z osobami nastawionymi na rozwój osobisty, realizacje wyznaczonych celi oraz przekraczanie własnych barier i ograniczeń. Pomaga m.in w sytuacji podejmowania ważnych decyzji, przy zmianie lub wyborze ścieżki zawodowej, wypaleniu zawodowemu, trudnościach związanych z asertywnością lub efektywnością.


Łukasz Rogacz ukończył studia Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Następnie przez kilkanaście lat zdobywał wiedzę jako handlowiec, a następnie jako manager. Chcąc zgłębiać swoją pasję ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS ze specjalnością psychologia rozwoju osobistego. Studia w SWPS umożliwiły mu zdobycie wszechstronnej wiedzy psychologicznej oraz przygotowały gruntownie do wykonywania zawodu coacha i psychologa. Dbając o własny rozwój osobisty bierze regularnie udział w doskonaleniu swoich kompetencji oraz poddaję swoją pracę superwizji.


E-mail: lukasz.rogacz@centrumpsychoterapii.eu
Skype: cp_lukasz.rogacz